Zgadzam się
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą: Politykę prywatności.

Regulamin korzystania z portalu OkazjeDeweloperskie.pl

Rozdział 1. Postanowienia Wspólne

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Internetowego www.okazjedeweloperskie.pl [zwanego dalej Serwisem], a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom nawiązania kontaktu oraz wymiany informacji pomiędzy nimi a Deweloperami oraz Prawnikami.

§ 2. [Słowniczek]

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Adres  Elektroniczny  -  oznaczenie  systemu  teleinformatycznego  umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 • Deweloper – współpracujący z Serwisem przedsiębiorca, który zamieścił w Serwisie oferty sprzedaży mieszkań;
 • Formularz Kontaktowy – skrypt będący częścią Serwisu będący Środkiem Komunikacji Elektronicznej umożliwiającym złożenie Zapytania;
 • Informacja Handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód,  której  prawo  do  wykonywania  zawodu  jest  uzależnione  od  spełnienia wymagań  określonych  w  odrębnych  ustawach,  z  wyłączeniem  informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego  pożądanego  przez  podmiot,  który  zleca  jej  rozpowszechnianie,  w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 • Logowanie – czynność polegająca na założeniu Profilu poprzez przesłanie formularza internetowego zawierającego określone w nim dane osobowe Użytkownika;
 • Oferta – odpowiedź Dewelopera na złożone przez Użytkownika Zapytanie;
 • Prawnik – współpracująca z Serwisem kancelaria prawnicza;
 • Profil – zbiór danych osobowych Użytkownika, przechowywany przez Administratora, związanych z realizacją Zapytania;
 • Serwis  –  Serwis Internetowy OkazjeDeweloperskie prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: www.okazjedeweloperskie.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe,  skrypty,  elementy  graficzne  oraz  usługi  świadczone  drogą elektroniczną;
 • Spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody Administratora innym Użytkownikom;
 • System  Teleinformatyczny  -  zespół  współpracujących  ze  sobą  urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także  wysyłanie  i  odbieranie  danych  poprzez  sieci  telekomunikacyjne  za  pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);
 • Świadczenie  Usługi  Drogą  Elektroniczną  -  wykonanie  usługi  świadczonej  bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie  usługobiorcy,  przesyłanej  i  otrzymywanej  za  pomocą  urządzeń  do elektronicznego  przetwarzania,  włącznie  z  kompresją  cyfrową,  i  przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lipca  2004  r.  -  Prawo telekomunikacyjne;
 • Środki  Komunikacji  Elektronicznej  -  rozwiązania  techniczne,  w  tym  urządzenia teleinformatyczne  i  współpracujące  z  nimi  narzędzia  programowe,  umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 • Użytkownik - osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z Serwisu;
 • Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik posiadający swój Profil w Serwisie;
 • Zapytanie – złożone przez Użytkownika Zarejestrowanego poprzez Środki Komunikacji Elektronicznej pytanie skierowane do Dewelopera, lub Prawnika.

§ 3. [Informacje podstawowe i techniczne]

1. Administratorem Serwisu jest „Dopiro” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B.

2. Serwis oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

 • tematyczne strony internetowe;
 • platformę komunikacji elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Deweloperem, Pośrednikiem Finansowym lub Prawnikiem [Platforma];

3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.

4. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

§ 4. [Korzystanie ze strony internetowej Serwisu]

1. Korzystanie i rejestracja w Serwisie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom Informacji Handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn.

4. Administrator nie bierze udziału w kontaktach między Użytkownikami Serwisu a Deweloperami lub Prawnikami. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania z tym związane, poza udostępnieniem Platformy.

§ 5. [Odpowiedzialność]

1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu.

2. Administrator nie odpowiada w szczególności za:

 • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;
 • treści reklam umieszczanych w ramach Serwisu;
 • Spam,  Wirusy,  Konie Trojańskie oraz inne zagrożenia  związane ze środowiskiem Internetu;
 • przerwy  w  funkcjonowaniu  Serwisu zaistniałe  z  przyczyn  niezależnych  od Administratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana  sprzętu,  przegląd  ani  też  z  przyczyn  spowodowanych  siłą  wyższą, szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;
 • wszelkie  szkody,  w  tym  w  szczególności  utratę  danych  spowodowaną  awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Administratora;
 • szkody  spowodowane  przez  działanie  Użytkownika  niezgodnie  z  niniejszym Regulaminem  lub  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  jak  również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
 • szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie.

3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udzielone informacje oraz podjęte działania, bądź zaniechania Deweloperów, Pośredników Finansowych oraz Prawników.

§ 6. [Zagrożenia]

1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:

 • Spam;
 • Wirusy;
 • Konie Trojańskie,
 • Ataki hakerskie.

2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:

 • kontrolę  plików  zapisanych  na  serwerze  programem  antywirusowym  oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
 • przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

§ 7. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkowania z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3.  Użytkownik  może  w  każdym  czasie,  nieodpłatnie,  rozwiązać  Umowę  ze  skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez Użytkownika Profilu, umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Profilu przez Użytkownika.

4.  Administrator  zastrzega  sobie  ponadto  prawo  do  rozwiązania  umowy  w  dowolnym momencie i bez podania przyczyny. 

5. Tryb składania Zapytań oraz Logowania określono w Rozdziale 2.

§ 8. [Prawa autorskie]

1. Niniejszy Serwis jest własnością Administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Administratora. Zawarte w Serwisie materiały  tekstowe,  graficzne  oraz  rozwiązania  informatyczne  są  chronione  prawnie,  w szczególności  przepisami  ustawy  z  4  lutego  1994  roku  o  Prawie  autorskim  i  prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.

3. Serwis, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.

4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania  naruszające  prawo oraz  za  jakiekolwiek  szkody powstałe  w  wyniku  takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

5. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego  nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

§ 9. [Prywatność]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator. Logowanie, wypełnienie przez Użytkownika Profilu, Formularza Kontaktowego albo przesłanie Zapytania poprzez inne Środki Komunikacji Elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach  Serwisu,  a  także  w  celach  marketingowych.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 • ustawie z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku  w  sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków technicznych  i organizacyjnych,  jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne  służące  do  przetwarzania  danych  osobowych  (Dz.U  Nr  100,  poz. 1024);
 • innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
 • w  przypadku  uzyskania  przez  Administratora  wiadomości  o  korzystaniu  przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać  dane  osobowe  Użytkownika  w  zakresie  niezbędnym  do  ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4. Poprzez uzupełnienie Profilu Formularza Kontaktowego lub wysłanie Zapytania poprzez inne Środki Komunikacji Elektronicznej, Użytkownik zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych Deweloperowi lub Prawnikowi. Administrator wskazuje, że przekazanie tychże danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, tj. nawiązania przez Użytkownika kontaktu z Deweloperem lub Prawnikiem.

5. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:

 • wglądu do swoich danych osobowych ;
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,  nieprawdziwe  lub  zostały zebrane  z  naruszeniem  ustawy albo  są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Aplikacje Serwisu mogą używać plików "cookie", aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Polityka Cookie stanowi odrębny dokumenty opublikowany w Serwisie.

Rozdział 2. Logowanie i składanie zapytań

§ 10. [Logowanie]

1. Użytkownikowi, który nie posiada swojego Profilu w Serwisie przysługuje prawo do przeglądania ogólnodostępnych informacji zamieszczonych w Serwisie bez prawa wysyłania Zapytań.

2. Użytkownik może założyć w Serwisie swój Profil poprzez wykonanie procedury Logowania. Założenie oraz utrzymywanie Profilu jest bezpłatne.

3. W toku procedury Logowania Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:

 • adres e-mail,
 • hasło do Profilu.

4. Po wykonaniu procedury Logowania Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym oraz może uzupełnić swój Profilu o następujące dane osobowe:

 • imię nazwisko,
 • numer telefonu.

4. Użytkownik Zarejestrowany uprawniony jest do składania Zapytań.

5. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym czasie oraz bezpłatnie usunąć Profil, co powoduje powrót do statusu Użytkownika.

6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego, Administrator może w każdym czasie usunąć jego Profil z Serwisu.

§ 11. [Tryb składania Zapytań]

1. Zapytanie może zostać złożone poprzez:

 • Formularz Kontaktowy,
 • inne Środki Komunikacji Elektronicznej – jeśli w Serwisie podany jest inny sposób komunikacji.

2. Użytkownik Zarejestrowany poprzez Formularz Kontaktowy dostępny w jego Profilu, ma możliwość wysyłania zapytań do:

 • Deweloperów – celem uzyskania informacji na temat oferowanych przez nich nieruchomości,
 • Prawnika – celem złożenia zamówienia na wykonanie usługi doradztwa prawnego.

3. Po wysłaniu Zapytania jego treść, a także udzielone na nie odpowiedzi przechowywane są w Profilu Użytkownika.

4. Serwis służy jedynie do nawiązywania kontaktu pomiędzy stronami, wszelkie usługi oraz ustalenia wykonywane są i podejmowane poza Serwisem, a Administrator nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. W przypadku, jeśli Użytkownik nie wprowadził do swojego Profilu danych, o których mowa w §10 ust. 4, zobowiązany jest on je wprowadzić wraz z akceptacją pierwszej Oferty oraz wysłaniem do Dewelopera prośby o kontakt.

§ 12. [Treść reklam i ogłoszeń]

1. Treść reklam i ogłoszeń redagowana jest przez Deweloperów, Pośredników Finansowych, Prawników, bądź innych reklamodawców.

2. Za treść reklam i ogłoszeń Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Reklamy i ogłoszenia nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, chyba że co innego wynika z ich treści.

§ 13. [Reklamacje]

1. Użytkownik niezadowolony z działania Serwisu może złożyć umotywowaną reklamację, w której zobowiązany jest do wskazania błędnego lub nieprawidłowego działania Serwisu względem, którego wnosi reklamację.

2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

3. Administrator zastrzega sobie prawo opublikowania treści zgłoszenia oraz odpowiedzi na niej – z pominięciem danych identyfikujących podmiotów, na stronach Serwisu.

4. Uwagi w zakresie usług świadczonych przez Deweloperów oraz Prawnika należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe

§ 14. [Odesłanie]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu, a także Kodeksu cywilnego

§ 15. [Zmiana Regulaminu]

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Serwisu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej  www.okazjedeweloperskie.pl

2. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników, zamieszczając stosowną informację w Serwisie.

§ 16. [Zakończenie i zmiana działalności]

Administrator  zastrzega  sobie  prawo dowolnej  modyfikacji  usług, narzędzi  oraz sposobu działania  Serwisu,  w  tym  do  usunięcia  wszelkich  zgromadzonych  informacji,  plików  i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

§ 17. [Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.